องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายโสภณ มีมัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายเสาร์คำ แก้วปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 096-7763669
นางชนันนิดา คำทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 087-3007171
นายจิรายุส สุทะยะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 083-0101151
นายดนัย ศรีวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 089-1043688
นางนาถลดา ลมูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-9301775
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-3875537
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5552962
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-5552962
account_box สมาชิกสภา
นายสมพงษ์ พิงเจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 082-0384974
นางวริษฐา โม่งจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 093-2476455
นายพรเทพ ปุ๊ดปง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 2
โทร : 098-7986223
นางสาวกรรนิกา ปวรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 3
โทร : 087-6597442
นายสมาน ถาเบา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 4
โทร : 096-6724562
นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 6
โทร : 088-5501563
นางสาวสุรินญา สุขแก่นจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 7
โทร : 065-7617898
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายดนัย ศรีวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 089-1043688
นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นายดนัย ศรีวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
นางนาถลดา ลมูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกรองกานต์ เล็กจำลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสอิงคราทย์ สังพิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ชนัญชิดา สุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอนก สีวิจี๋
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร ตันคำปัน
คนงาน
นางโสภิดา ไชยรังษี
คนงาน
นายเฉลิมพล อินต๊ะมัด
คนงาน (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางสพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมุทิตา ถาเมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ คำไอมาลี
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
account_box กองช่าง
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูศักดิ์ ถาปิงยศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสรินนา ถาปิงยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_box กองการศึกษา
นางกาบแก้ว มาติ
ครูชำนาญการ
นางไพรีน กัญจินะ
ครูชำนาญการ
นางเนตร ตาฝั้น
ครู
นางคำมูล วิโยค
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน
นางจันทร์จี๊ อุ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน
นางสมฤดี ยะทา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน