ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระห้วยจะก่า บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง