ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง